DART ADAY HAKEM KURSU

14.12.2023

Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığı 2023 yılı eğitim faaliyet programında yer alan Dart Aday Hakem Yetiştirme Kursu; 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde ilimiz Beşirli Spor Kompleksinde yapılacaktır.

Kursa katılacakların, 23 Aralık 2023 Cumartesi günü  saat: 10.00'da Beşirli Spor Kompleksinde hazır  bulunmaları  gerekmektedir.  Adayların  kurs  katılım evraklarını tamamlanmış şekilde getirip kurs sorumlusuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Dart Aday Hakem Kursu ile ilgili  daha  ayrıntılı  bilgiye  Bocce Bowling ve Dart Federasyonu www.tbbdf.gov.tr resmi internet sitesinden ulaşılabilir.


Hakem olabilme koşulları ve istenilen belgeler;


a) T.C. vatandaşı olmak veya Türkiye'de ikamet iznine sahip olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) 18 yaşından büyük olmak,
ç) Sağlıklı olduğunu belgelemek,
d) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,
e) Daha önce bocce, bowling ve dart ya da başka bir spor dalında, hakem, sporcu veya başka bir görevde iken  Amatör  Spor  Dalları  Ceza  Yönetmeliği  ile  Disiplin  Talimatı  hükümleri  uyarınca; 
son  üç  yıl içerisinde  bir  defada  altı  aydan  fazla  veya  toplamda  1  yıl  hak  mahrumiyeti  veya  yarışmalardan  men cezası almamış olmak,

 f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel  dokunulmazlığa  karşı  suçlar,  fuhuş,  uyuşturucu  ve  uyarıcı  madde  imal  ve  ticareti,  kullanımını  kolaylaştırma,  kullanmak için  satın  almak,  kabul  etmek  veya  bulundurmak  veya  şeref  ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlübulunmamak,

şartları aranır.